Protokoly z fyzikálních praktik

Předkládám veškeré své protokoly, které jsem za své studium vytvořil, ale pozor: Nejsou bez chyb a rozhodně nejsou vzorové.

Fyzikální praktika I

IIIStudium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu zip
IVUrčení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky zip
VIStudium reologického chování látek zip
VIIStudium kmitů vázaných oscilátorů zip
VIIIKalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody zip
IXMěření modulu pruženosti v tahu zip
XRychlost šíření zvuku zip
XIIMěření viskozity zip
XIIIMěření momentu setrvačnosti kola zip
XVIStudium Brownova pohybu zip
XXIMěření tíhového zrychlení zip

Fyzikální praktika II

IVMěření malých odporů zip
VMěření osciloskopem zip
VIMěření účiníku zip
VIIIMěření impedancí rezonanční metodou zip
IXCharakteristiky termistoru zip
XHallův jev zip
XVCharakteristiky triody zip
XVIIIPřechodové jevy v RLC obvodu zip
XXIStudium hysterezních smyček feritů zip
XXIIIMěření magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu zip

Fyzikální praktika III

IIIMřížkový spektrometr pdf
IVMěření fotometrického diagramu pdf
VCharakteristiky optoelektronických součástek pdf
XIStáčení polarizační roviny pdf
XVIIMěření absorpce světla pdf
XVIIILaserová dopplerovská anemometrie pdf
XXStavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce pdf

Fyzikální praktika IV

A0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem. pdf
A1Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory. pdf
A3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření. pdf
A4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy. pdf
A6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem pdf
A8Absorpce beta záření. Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření. pdf
A12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou pdf
A14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem pdf
A15Studium atomových emisních spekter pdf
A21Studium rentgenových spekter pdf