Studium www.wapforum.org

(podzim 1999)
Odkaz: http://www.wapforum.org .
WAP --- Wireless Application Protocol

WAP je světově rozšířený standard pro poskytování spojení Internetu a rozšířených telefonních služeb na digitální mobilní telefony, pagery, PDA a ostatní bezdrátových terminálů. Účastníci WAP fora:

White Papers

(z června 2000)

Shrnutí

Podle "The Strategis Group" bude v roce 2001 vice nez 530 milionu bezdrátových uživatelů. Nové odhady hovoří o tom, že v roce 2004 jejich počet převýší miliardu. MObilní zařízení mohou mít multimediální možnosti, včetně např. přijímání E-mailu, zasílání či získávání informací z/do Internetu. K vedení těchto nových vzrušujících aplikací, vůdčí osobnosti bezdrátového telekomunikačního průmyslu vytvořil Wireless Application Protocol Forum.

Wireless Application Protocol (WAP) je de-facto světový standard k prezentaci a doručování bezdrátových informací a telefonních služeb na mobilní telefony a ostatní bezdrátové terminály. Výrobci ručních zařízení, kteří tvoří 90 procent světového trhu napříč všem technologiím, potvrdili podporu zařízení ovládajících WAP.

Umožnit přístup informacím ručním zařízením vyžaduje hluboké porozumění pro technické a trhové problémy, které jsou s bezdrátovým prostředím spojeny. Bezdrátové zažízení představuje omezenou výpočetní sílu s omezeným CPU, pamětí, životností baterií a jednoduchým uživatelským rozhraním. Bezdrátové sítě jsou poznamenány nízkou přenosovou rychlostí, velkým zpožděním, nepředvídatelnou dostupností a stabilitou. Nicméně nejduležitější ze všeho, bezdrátový účastníci mají odlišné touhy a potřeby od desktop či dokonce laptovovým uživatelům Internetu.

Specifikace WAP se snaží používat nejlepšíexistující standardy, rozvíjí nová rozšíření, která jsou potřeba. Umožňuje účastníkům průmyslu vyvíjet řešení nezávisle na air-interfacce, zařízení nezávislá a plně spolupracovatelná. Řeší si i problém WWW vs. bezdrátové domény. Specifikace dále zajišťuje, že řešení bude rychlé, spolehlivé a bezpečné.

Poskytovatelé bezdrátových služeb jsou schopni nabídnout nový rozměr služeb, které doplňují eixstující vlastnosti jejich sítí. Výrobci ručních zařízení mohou začlenit za minimální náklady do zařízení mikrobrowser. Aplikační vývojáři získávají přístup k celému novému trhu uživatelů hladových po informací.

Zatímco specifikace WAP řeší problém transportu a obsahu dnešních bezdrátových prostředí, WAP Forum stále pracuje na zdokonalení bezdrátového přístupu k informacím. Ve spolupráci s ARIB, CDG, ECMA, ETSI, TIA a W3C WAP Forum pokračuje v tom, aby zajistilo, že jednoduchý otevřený standard bude dostupný k naplnění bezdrátových informačních potřeb uživatelů a účastníků průmyslu po celém světě.

WAP forum publikovalo globální specifikaci bezdrátového protokolu, založeného na existujících standardech jako XML, IP pro všechny bezdrátové síťe. Tato sepecifikace je rozvíjena a podporována bezdrátovou telekomunikační komunitou. Specifikace WAP je otevřená a veřejná.

WAP Forum

The Wireless Application Protocol Forum je prumyslová skupina oddaná cílum umožňujícím vymakané telefonní a informační služby provozované na ručních bezdrátových zažízeních. Tato zažízení zahrnují mobilní telefony, pagery, osobní digitální pomocníci (PDAs) a ostatní bezdrátové terminály. Ropoznávajíc hodnotu a užitečnost architektury WWW, bylo WAP Forum vybráno, aby se srovnalo s technologií blízko s Internetem a WWW. Specifikace WAP rozšiřuje existující technologie, jako standardy sítí pro digitální data, technologie Internetu ajko IP, HTTP, XML, SSL, URLs, a popisuje další formáty.

Společnosti Ericsson, Motorola, Noika a Phone.com založily WAP Forum v červnu 1997. Od té doby se fórum značně rozšířilo. V polovině roku 1999 mělo již přes 100 členů a o rok později více než 400 členů.

Cíle WAP Forum

WAP Forum má následující cíle:

WAP Forum nevyvíjí produkty, ale místo toho vytváří standardy (license-free) pro celý prumysl k rozvíjení produktu. Každá společnost muže nabídnout vlastní vlastnosti produktu, zatímco se tento podřizuje standardu WAP. WAP Forum tedy poskytuje podporu všem společnostem, které vyvíjí produkty založené na specifikaci WAP.

Stavět na existujícaích standardech

Je-li to možné, WAP Forum hledá použití existujících prumyslových standardů jako základ pro jejich vlastní architekturu a design. Např. WAP Gateway je vyžadována komunikovat s Interenetem pomocí standardu protokolu HTTP 1.1. Dále specifikace vyžadují použití standardního schématu adresování URL k požadování služeb.

Duležité je, že standardy WAP Forum se vyvíjejí cestou, že doplňují existující standardy. Například specifikace WAP nespecifikuje, jak mohou být data přenášena přes vzduch. Místo toho specifikace WAP má na zřeteli sedět na vrchu existujícího standardu nosiče kanálu (channel), takže nějaký standard nosiče muže být použit s WAP protokolem k implementaci úplného řešení produktu.

Pokud WAP Forum poznává novou oblast technologie, kde dosud standard neexistuje nebo existuje, ale potřebuje modifikaci pro bezdrátové služby, pracuje na předložení své specifikace ostatním skupinám průmyslových standardů. WAP Forum má momentálně několik ruzných vztahů k ostatním článkům standardu:

Vítá plnou účast průmyslu

WAP Forum je silně přesvědčeno o tom, že nejlepší standardy technologií mohou přijít pouze s učastí celého průmyslu. Proto je těmto účastníkům otevřeno. K povzbuzení této účasti napříč celou telekomunikační oblastí, je WAP Forum schopné:

Udržování nezávislosti nosičů.

WAP je navržen, aby pracoval optimálně na všech air-inteface. Tento principu umožňuje co nejvíce poskytovatelům služeb, vývojářům SW a výrobcům ručních zařízení využívat výhody z jednotné specifikace. Poskytovatelé služeb mohou implementovat společné řešení ve svých různorodých sítích. Aplikace mohou být vyvíjeny s použitím jednoho standardu, který pracuje napříč růzností sítí. Výrobci ručních zařízení mohou používat týž SW ve všech směrech vývoje svých produktů, snížit čas vývoje a zjednodušit podporu.

Díky tomu, že vyžaduje miminálně samotný air-interface, WAP specifikace může operovat nad množstvím air-interfaces. To definuje protokol, který může pracovat i tam, kde se počítá s velkým zpožděním, malým přenosovou rychlostí sítí jako Short Message Service (SMS) či GSM Unstructured Supplementary Service Data (USSD) kanál.

Také díky této nezávislosti na mezivzdušném interface mohou být specifikace snadno rozšířené na nových sítích a přenostech, které se vyvíjejí.

Udržování v nezávislosti zařízení

Specifikace WAP jsou také nezávislé na účastnících se zařízeních. Nezávislost na zařízeních nabízí mnoho výhod, jako udržování nezávislosti nosičů: aplikace vyvíjené pro jeden standard mohou pracovat na širokém výběru zažízení, které implementují specifikaci; síťoví operátoři získávají konsistentní uživatelský interface pro svou službu napříč mnoha automatických ručních zařízení; vývojáři nemusí psát oddělené verze jejích kódu pro ruzná zařízení; poskytovatelé si mohou vybrat nějaký standard povolný k zařízení, které se setkává s vlastními jenotnými požadavky trhu.

Proč je WAP důležitý

Garantuje vzájemnou funkčnost

Poskytovatelé služeb musí mít nějaké záruky, že jejich investice jim přinese v budoucnu nějaké výnosy. Tu nebudou mít, pokud vybavení a SW nabízený pro různou podporu nebude dělán tak, aby spolu pracoval. Specifikace WAP je dělána k snadné a otevřené zvájemné funkčnosti mezi jejími klíčovými komponentami. Jakékoli řešení stavby komponenty povolné k specifikaci WAP může pracovat i s jakoukoli další WAP-povolnou komponentou. Poskytovatelé služeb si mohou vybrat zařízení a SW pro vícenásobné WAP-povolné prodejce.

Podporuje a pečuje o rovoj trhu

Specifikace WAP je navržena tak, aby umožňovala přinášet přístup k Internetu trhu bezdrávových výrobců. Svou otevřenou specifikací podporuje komunikační a technické výměny mezi průmyslníky. WAP Forum také již začalo otevírat trh s bezdrátovými daty mnoha způsoby. Ještě před několika lety myšlenka jednotného standardu pro bezdrátová data byla naslýchaná, již dnes je specifikace WAP veřejně dostupná a mnoho společností sdílí tuto vizi do budoucna. Revoluce je v tom umožnit přístup k informacím do jakéhokoli ručního zařízení za rozumnou cenu a s jednoduchým použitím.

Poskytoávní Internetu a službám založeným na Webu bezdrátovým datovým sítím přináší mnoho možností a výzev poskytovatelům služeb, vývojářům aplikací a výrobcům ručních zařízení.

Následující část nastiňuje věci, které musí být překonány k dosažení bezdrátového přístupu k Internetu.

Trh je rozdílný

Příchodem výpočetní síly k bezdrátovým ručním zařízením otevírá rozsáhlý nový trh pro informační přístup. Tento trh je velmi odlišný od tradičního desktopového či laptopového trhu, protože jeho účastníci mají jiné potřeby a očekávání. Některé rozdíly zde nastiňujeme:

Síť je ruzná

Bezdrátové datové sítě představují více nucené komunikační prostředí ve srovnání s drátovými sítěmi. Kvůli podstatným omezením ve výpočetní síle, dostupnosti spektra a pohyblivosti, bezdrátové datové sítě mají tendenci

Se zvyšováním rychlosti přenosu, roste i výpočetní síla zařízení, což znamená další náklady na omezení životnosti baterií mobilního zařízení. Je nutné tyto problémy překonat. I když se kapacita bezdrátových sítí zvyšuje, výkon ručního zařízení bude vždy omezen životností baterií a jejich rozměrem.

Zařízení jsou různá

Podobn+ i na trhu, ruční bezdrátová zařízení představují omezenou výpočetní sílu ve srovnání s desktopovými počítači. Kvůli životnosti baterií a dříve zmíněným věcem, má trh tendenci mít zařízení méně výkonná, méně paměti (RAM, ROM), omezenou výpočetní spotřebu, menší dipleje, ruzná vstupní zařízení (telefonní tlačítka, hlasový vstup, apod.) Kvůli těmto omezením je UI bezdrátových ručních zařízení diamtrálně odlišný od trhu s desktopovými počítači. Omezená velikost obrazovky, absence myši vyžaduje odlišné uživatelské požadavky ve srovnání s tradičním desktopovým GUI.

Nejpopulárnější bezdrávová ruční zařízení jsou navržena s malou hmotností, vhodným uchopením do dlaně. Uživatelé nicméně touží po zařízeních s delší životností baterií, které vždy omezuje dostupná přenosová rychlost a výpočetní síla CPU, paměť a displej.

Specifikace WAP

Specifikace WAP má veliký význam, neboť definuje poprvé otevřenou standardní architektury a sadu protokolů určených k implementaci bezdrátového přístupu k internetu. Poskytuje řešení k problémum neřešených standardními věcmi (např. W3C, ETSI, TIA, EITF, apod.)

Klíčové prvky specifikace WAP zahrnují

Výhody řešení WAP

V této sekci popíšeme, jak specifikace WAP naplňuje zmíněné cíle.

Dodává vhodný uživatelský zkušenostní model

Specifikace WAP definuje mocný a funkční uživatelské rozhraní, které je vhodné pro ruční zařízení. Uživatelé navigují skrze karty, skrolují pomocí kláves nahoru a dolu namísto myši. Měkké klávesy povolují uživatelům provádět určité operace vhodné v daném kontextu aplikace nebo vybrat si nabídku z menu. Tradiční 12 tlačítkový telefonní keypad se používá k zadávání alfanumerických znaku včetně plné sady národních symbolů. Navigační funkce, jako Back, Home, Bookmark jsou také poskytovány, k dodržení standarního modelu browseru. Používáním existujícího internetového modelu ve startovacím bodě, tento uživatelský interface poskytuje příjmemnou funkčnost obvyklou pro Web. Poskytuje také UI, který je snadný k zapamatování a použitelný i pro uživatele, kterým s ním příchází poprvé do styku.

Mikrobrowser také umožňuje zařízením s větším rozměrem displeje a s více možnostmi automaticky zobrazit větší obsah než tradiční browser.

Proxy technologie

Specifikace WAP používá standardní Web proxy technologii ke spojení bezdrátových domén používajících Web. Použitím výpočetních zdrojů ve WAP Gateway povoluje WAP architektura, aby ruční zařízení bylo jednoduché a laciné. Např. WAP Gateway půjde typicky přes všechny DNS služby k identifikaci domény používající dané URL. Tedy neřeší to náš přístroj.

WAP Gateway obvykle zahrnuje následující funkcionalitu:

Díky této infrastruktuře mohou uživatelé mobilních terminálu brouzdat na mnoha WAP stránkách a aplikacích nezávisle na bezdrátové síti, kterou používají. Autoři aplikací jsou schopni vybudovat služby a aplikace, které jsou nezávislé na terminálech. Díky designu WAP proxy, obsah i aplikace jsou na standardních WWW serverech a mohou být vyvíjeny použitím osvědčené technologie Webu jako třeba CGI skripty.

WAP Gateway snižuje dobu odpovědi ručnímu zažízení požadujícímu data z ruzných serverů na Webu pomocí cachování často užívaných informací.WAP Gateway muže take vytvořit rozhraní s uživatelských databází a používat informace z bezdrátové sítě, jako informace o umístění, dynamické WML stránky pro jistou skupinu uživatelů.

Řeší omezení bezdrátových sítí.

Zásobník protokolu definovaných ve WAPu optimalizuje standardní Web protokoly, jako HTTP, pro použití s nižším přenosovou rychlostí, a velkým zpožděním častým na bezdrátových sítích.

Zde jsou některé příklady ruzných vylepšení:

Poskytuje bezpečné bezdrátové konekce

Mnoho dnešních aplikacích na Webu vyžaduje bezpečné spojení mezi klientem a aplikačním serverem. Specifikace Wapu zajišťuje dostupnost bezpečného protokolu pro tyto transakce na bezdrátových zařízeních.

The Wireless Transport Layer Security (WTLS) protokol je založen na průmyslově vyvíjeném standardu Transport Layer Sacurity (TLS) prokolu, dříve známém jako SSL (Secure Sockets Layer). WTLS je šit na míru WAP transportním protokolům a byl optimalizován pro použití kanálu s nižším přenosovou rychlostí. WTLS zajišťuje integritu dat, soukromí, autentifikaci a ochranu odepřením služby. Pro webovské aplikace, které používají standardní bezpečnostní techniky Interentu s TLS, WAP Gateway automaticky a transparentně řídí bezdrátovou bezpečnost s minimální režií.

Optimaloziváno pro ruční bezdrátová zařízení

Specifikace WAP definuje mikrobrowser, což je základní tenký klient, vhodný do ručních zařízení s omezeným množstvím paměti. Užitím proxy technologie a komprese v síti snižuje procesní náročnost, tudíž CPU v ručních zařízeních muže být cenově přijatelné. Šetří to podobně životnost baterek a uspokojuje to tak současně výrobce ručních zařízení u bezdrátové uživatele.

Implementuje novou bezdrátovou funkcionalitu

Specifikace WAPu také definuje novou funkcionalitu, která nebyla definována jinými standardy, jako voice/data integraci API a základy pro údernou funkcionalitu.

The Wireless Telephony Application (WTA) povoluje aplikačním vývojářum iniciovat telefonní volání z browseru a odpovídat na události vyskytlé v síti. WTA API poskytuje interfeace k infrastruktuře lokálních telefonních sítí. Lokální interface povoluje WML a WML skripty k přístupu k specifické množině telefonních funkcí, například funkce, která vytočí nějaké číslo z mobilního zařízení. Síťové rozhraní povoluje aplikace ke sledování a iniciování mobilních síťových událostí, takže aplikace mohou dělat akce či updatovat informace založené na těchto událostech. Tato funkcionalita může být použita k udržení aktuálního seznamu telefonních čísel v nějakém aktivním konferenčním volání.

Standard HTTP nemá podporu pro funkcionalitu "push!. WAP specikace definuje push mechanismus (narozdíl od HTTP), který dovoluje Web browseru posílat informace klientovi. To je velmi duležitá vlastnost, protože umožňuje aplikacím hlásit uživateli, když se dějí nějaké změny v informacích citlivých na čas. Takových aplikací je mnoho, např.triggery, E-mailová či pagerová oznámení, ...

Umožňuje rozvoj aplikací použitím existujících nástrojů.

Vývojáři Webu je snadné rozvíjet WAP aplikace, protože WAP Programming model je blízký existujícímu WWW vývojovému modelu. WML je založen také tag-based specifikovaný XML typem dokumentu.Existující XML nástroje, ruzná HTML vývojová prostředí, mohou být použitý k vývoji WML aplikací.

Specifikace WAP používá standardní HTTP 1.1 protokol ke komunikaci mezi WAP Gateway a Web serverem. Proto vývojáři Webu mohou rozvíjet své aplikace na nějakém odloženém Web serveru. WML vývojáři používají standardní Webovské nástroje a mechanismy jako Cold Fusion, CGI, Perl, ASP a další ke generování dynamických WML aplikací.

Vývojáři mohou použít oddělené URL pro své HTML a WML vstupní body, nebo použít jedno URL k dynamickému obsloužení obsahu buď HTML nebo WML, podle typu prohližeče klienta.

Ačkoli je možné přeložit automaticky HTML do WML, v praxi nejlepší aplikace používají WML přizpůsobující rozhraní specifickým potřebám bezdrátových uživatelů. To umožňuje nejlepší využití ručních zařízení jako měkké klávesy a poskytuje nejlepší uživatelské zkušenosti.

Přizpůsobuje nové standardy pro průmysl

Kdekoli je to možné, specikace WAP optimalizuje a rozšiřuje existující internetové standardy. WAP Forum vzalo některé prvky technologie z TCP/IP, HTTP a XML, optimalizovalo pro bezdrátové prostředí a nyní nabízí tyto optimalizace W3C standardům počítajícím se vstupem nové generace HTML (HTML-NG) a HTTP (HTTP-NG).

WAP Forum bude pokračovat v rozvoji specikace WAP, aby drželo tempo s novými technologiemi. Specifikace WAP rozděluje také funkcionalitu sítě do několika vrstev a každou vrstvu vyvíjí nezávislé na další. Nižší vrstvy mohou být nahrazeny podporou nových nosičů, aniž by vyžadovaly změny API na vyšší vrstvě či zásahu do vrstevnaté architektury. To chrání úvodní investice do vrstev protokolu a celý standard se tak stává flexibilním.

Jaké mají poskytovatelé služeb prospěch použitím řešení založených na WAPu.

Poskytovatelé služeb mohou přidat významnou cenu ke svým existujícím nabídkám týkajícím se přenosu zvuku přidání řešení založených na WAP k jejich bezdrátovým sítím. Umožněním přístupu k obsahu založeném na WAPu je pouhý začátek. Stejně tak tito poskytovatelé zjišťují, že mohou použít visuální nástroj k zlepšení použití a snížení ceny operací, pokskytnutím WAP microbrowseru každému uživateli.

Výběrem řešení založeného na WAP k rozvoji bezdrátových dat, síťoví operátoři získají:

Jaký mají prospěch výrobci ručních zařízení z WAPového řešení

Integrací microbrowseru do svých produktů dovoluje těmto výrobcum naplnit požadavky dnešních poskytovatelů služeb. Nabídnutím WAP-based řešení, mohou tito výrobci:

Jaký mají prospěch vývojáři

Aplikační vývojáři si mohou získat širší publikum, když píší aplikace ve WML, protože píší prumyslovým standardům. Kromě toho získávají výhody, jako:

Jaký prospěch mají klienti z použití WAPového řešení

Ti mají z práce WAP Forum největší užitek. WAP specikace byly vyvíjeny a napsány na základě zkušeností telekomunikačních expertů, kteří nejenom rozumí zahrnutým technologiim, ale také skutečným potřebám klientů. Tudíž WAP specikace jsou pro klienty o to hodnotnější. WAP specifikace spojují existující technologie a definují nové standardy, aby klientům poskytli:

Světové rozšířené přijetí specikace WAP má se setkává s těmito výhodami:

Vize WAP Forum do budoucnosti bezdrátového internetu

Ačkoli WAP specifikace již byla publikována, práce WAP Forum sotva začala. Jako jsou vyvíjeny nové technologie ručních zařízení, síťových protokolů a Internetových standardů, hraje WAP Forum důležitou roli, aby pomáhalo tvarovat tyto nové technologie a standardy a přizpůsobovalo je bezdrátovému trhu s daty.

WAP Forum získává členství a zasvěcené zdroje ke vzdělávaní jeho začlenění v nejlepších zpusobech k dělání otevřených řešení, která spolu navzájem spolupracují a z nichž má užitek celý prumysl. WAP Forum stále pokračuje ve vývoji vlastních standardů a vyvíjí nové standardy k řízení inovace v průmyslu v nových a vzrušujících směrech. WAP Forum pokrývá témata jako

Závěr

Specifikace WAP je otevřený standard, který umožňuje veřejný obsah, společný intranet a operátory specifické řešení k dosažení dnešních bezdrátových uživatelů. WAP specifikace převádí a rozšiřuje existující Internetové standardy, umožňuje aplikačním programátorům přizpusobit informace speciálním potřebám bezdrátových uživatelů. Výrobci ručních přístroju mohou pozvednout své produkty s minimálním cenou, a výhodou nové využitelnosti. Poskytovatelé bezdrátových služeb mohou rozjet nový a mocný způsob komunikace s klienty skrze důležité vstupní body řízení jejich sítě. Velikou výhodu mají mobilní uživatelé, kteří mohou být produktivnější než dříve.

WAP Forum členství je otevřené všem účastníkům průmyslu. Navštivte stránku Wap Forum (http://www.wapforum.org) ke stažení současné verze specifikací Wireless Application Protocol. Další podrobnosti jsou uvedeny na stránkách WAP Forum.

Členové WAP Forum k červnu 99

Společnost Společnost
Acer Peripherals Inc Nortel Networks
Alcatel NTT Mobile Commmunications Network Inc.
Apion Ltd Omnitel Pronto Italia
AT & T Wireless Services, Inc. Oracle Corporation
AU-System Mobile AB Orange Personal Communications
BellSouth Cellular Corp. ORGA Kartensysteme
Bell Atlantic Mobile Peramon Technology Ltd.
Bosch Telecom Danmark A/S Philips Consumer Communications
Bussan Systems Integration Co. Ltd Phone.com, Inc.
Bouygues Telecom ProxiNet Inc
CCL/ITRI Puma Technology, Inc.
Cellnet QUALCOMM, Inc.
Certicom Corp. Radiolinja Oy
CMG Telecommunications & Utilities (WIM) B.V. Razorfish, Inc.
Comverse Network Systems, Inc. Rogers Cantel
Connect Austria RSA Data Security
DDI Corporation RTS Wireless
De La Rue Card Systems Samsung Electronics
DENSO Corporation SBC Technology Resources, Inc.
Deutsche Telekom Mobilnet GmbH Scandinavian Softline Technology Oy
Dolphin Telecommunications Ltd Schlumberger Systems
Dr Materna GmbH SEC Co. Ltd.
Ericsson Mobile Communications AB Sema Group
Finnet-littory Sendit AB
France Telecom Siemens AG
Fujitsu Ltd. S K Telecom
Gemplus Société Française du Radio Téléphone (SFR)
Geoworks Corporation Sonera Ltd.
Giesecke & Devrient GmbH Sony International
Glenayre Electronics Sprint Spectrum L.P.
GSM Information Network BV Spyglass, Inc.
Hewlett Packard SWISSCOM AG
Hongkong Telecom CSL Symbian
IBM Corporation TANTAU Software, Inc.
ICO Global Communications Tecnomen
IDO Corporation Tegic Communications
Intel Corporation Telecom Italia Mobile
ITOCHU Techno-Science Corp. (CTC) Telefonica Moviles
Japan Telecom Co, Ltd. Tegic Communications
KPN Telenor Mobil
Lexacom Inc. Telia Mobile
LG Information & Communications Telital S.P.A.
Logica Aldiscon Telstra
Lucent Technologies The Fantastic Corporation
Mannesmann AG Tokyo Digital Phone
MapQuest.com Inc Toshiba Corporation
Matsushita Communication Industrial Ltd Tu-Ka Cellular Tokyo Inc.
Microsoft UBS
Mitsubishi Communications Wireless Inc. Uniden San Diego Research &
Mobile Services Group Development Center, Inc.
Motorola Limited Unisys Corporation
NEC Technologies (UK) Ltd Usha Communications Technology
Nextel Communications Inc Vodafone Limited
Nissan Communications Systems Ltd VTT Information Technology

http://www.news.com/News/Item/0,4,26722,00.html?owv, September 23, 1998

Global Mobile, January, 1998, Baskerville Communications Group

http://www.news.com/News/Item/0,4,26722,00.html?owv, September 23, 1998


Přeložil a zpacoval: Michal Řada, November 1999 - Leden 2001, MFF UK Prague