Popis funkčnosti editoru slidů

Title Popis funkčnosti editoru slidů
Author Jiří Krutil
Date 7. 1. 1999
Reference
File plpoint/docs/slidefunc.html
Project KTTV
Version $Id: slidefunc.html,v 2.4 1999/01/10 18:40:49 jehne Exp $

Režimy editace

Editor slidů pracuje ve třech režimech: Ke vkládání atomických elementů slouží tlačítka na pruhu nástrojů (vždy dostupná). Zamáčknutím některého z těchto tlačítek se zapne tento režim. Ukončí se buď vytvořením celého elementu (kromě lomené čáry), nebo opětovným klepnutím na toto tlačítko (u lomené čáry).

Základní operace

Uživatel má při editaci slidu možnost provádět operace, které lze rozdělit do následujících skupin. U operací, které nejsou podrobněji rozebírány, je kurzívou uveden způsob vyvolání.
 • označení elementu, se kterým se má pracovat
 • seskupení/zrušení skupiny

 • Pomocí tlačítek na pruhu nástrojů nebo příkazů nabídky
 • úprava označeného elementu (označených elementů)
 • použití speciální funkce
 • smazání označeného elementu (označených elementů)

 • Pomocí klívesy Del nebo volbou nabídky Edit/Delete
 • vytvoření nového atomického elementu
 • vložení elementu ze vzorkovníku

 • Pomocí tlačítka v okně vzorkovníku
 • přechod do režimu editace textového rámečku nebo bubliny

 • Kliknutím dovnitř příslušného obdélníku
 • přechod do režimu editace hlavního dokumentu

 • Kliknutím na příslušné tlačítko nebo volbou nabídky
 • změna způsobu zobrazení výřezu

 • Běžnými prostředky

  Operace pro úpravu elementu

  Následující operace lze provádět pouze pro jeden element najednou. Označený element lze upravovat pomocí následujících operací:
 • Přesun elementu jako celku.

 • Spolu s ním se přesunují i plovoucí klíčové body jiných elementů, které jsou uchyceny v aktivním elementu. Žádný z klíčových bodů element nelze přesunout mimo plochu slidu, jeho kotvu však ano. Tuto operaci lze provést i pro více elementů najednou.
  Ovládání: Kliknutím na čáru elementu a tažením. Element(y) jsou zobrazovány průběžně běžným způsobem (včetně návazností). Klikne-li uživatel na čáru neoznačeného elementu, je nejprve označen pouze tento element a dál se operace provádí normálně.
 • Přesun jednoho klíčového bodu.

 • Klíčové body se neoznačují podobně jako elementy, takže jich nelze přesunout víc najednou. Element se přizpůsobí nové poloze k. b. včetně všech plovoucích klíčových bodů, jejichž kotvy se přemístí.
  Ovládání: Kliknutím na klíčový bod a tažením. Lze provádět pouze s aktivním elementem. Je-li tento klíčový bod plovoucí, bude vždy nejbližší pevný klíčový bod zvýrazněn prázdným čtverečkem, což znamená, že při uvolnění tlačítka myši bude přemisťovaný klíčový bod ukotven sem.
 • Změna nastavení vlastnosti (-í).

 • Tuto operaci lze provést pro několik elementů i vlastností najednou. Jsou-li vlastnosti nastavovány hromadně, u jednotlivých elementů se použijí pouze ty vlastnosti, které pro ně mají význam.
  Ovládání: Buď klepnutím na pruh nástrojů s následným výběrem nastavení jedné vlastnosti, nebo vyvoláním dialogu zobrazujícího nastavení všech vlastností (nevyužité jsou nepřístupné). Je-li navíc označeno několik elementů, jsou v tomto dialogu vyplněna pole pouze u těch vlastností, u kterých se hodnoty nastavení shodují. Ostatní pole jsou nevyplněna a pokud do nich uživatel nezadá hodnotu, hodnoty těchto vlastností se nezmnění. Nevyužité hodnoty vlastností se neberou v úvahu.
 • Vložení/smazání klíčového bodu.

 • Tato operace je k dispozici pouze při editaci lomené čáry. Lze buď vložit klíčový bod mezi jiné dva (objeví se na jejich spojnici uprostřed, čímž ji rozdělí na dvě části), nebo smazání jednoho klíčového bodu.
  Ovládání: Klíčový bod lze vložit pomocí speciálního tlačítka na pruhu nástrojů a následným klepnutím na spojnici, která se má rozdělit. Mazání klíčového bodu se provádí klepnutím na speciální tlačítko na pruhu nástrojů a poté klepnutím na klíčový bod, který se má odstranit.

  Označení elementu (-ů)

  Označení elementu slouží k určení aktivního elementu (aktivních elementů), se kterým se bude pracovat. Tyto elementy jsou zvýrazněny zobrazením jejich klíčových bodů a kotev (rozlišených tvarem a barvou symbolů). Několik elementů najednou lze přemístit, změnit jejich vlastnosti, aplikovat na ně speciální operaci nebo je smazat. Ostatní operace lze provádět pouze s jedním elementem, kterým ovšem může být skupina. Elementy se označují buď postupně po jednom, nebo pomocí obdélníkové oblasti.

  Ovládání

  Kliknutím levým tlačítkem se označí element, na němž stojí myš a označení ostatních elementů se zruší. Kliknutím se Shiftem se daný element přidá k označeným (nebo pokud již je označen, jeho označení se zruší). Může se stát, že není označen žádný element. Při označení skupiny se označí všechny její prvky.
  Při kliknutí na místo, kde leží již označený element se stisknutou klávesou Ctrl se místo označeného elementu označí ten, který leží pod ním. Je-li stisknut zároveň i Shift, neoznačí se místo něj, ale spolu s ním. Lze provádět cyklicky (až dolů a pak zase odshora). Je-li označen element, který leží pod jiným, neoznačeným, a uživatel klikne na toto místo se Shiftem, zruší se označení označeného (místo toho, aby se k označení přidal horní neoznačený).

  Vytvoření atomického elementu

  Při vytváření atomického elementu se editor nachází ve speciálním stavu, kdy každé kliknutí do okna slidu způsobí vytvoření klíčového bodu nového slidu. U lomené čáry se takto přidávají stále další body, dokud uživatel toto přidávání neukončí. U všech ostatních atomických elementů se zadávají dva protilehlé rohy obdélníka, který má strany vždy rovnoběžné s osami. Rohy takto vzniklého obdélníka tvoří klíčové body nového elementu. Není-li to textový rámeček nebo bublina, lze tento obdélník dodatečně otáčet. Během vytváření elementu je označen právě tento element a po dokončení také označen zůstane.

  Ovládání

  Uživatel vytvoření iniciuje kliknutím na tlačítko příslušející požadovanému elementu na pruhu nástrojů ev. vybráním příkazu nabídky. Kliknutím se přidá klíčový bod. Je-li stisknuta klávesa Ctrl, bude nový klíčový bod plovoucí a ukotví se do nejbližšíhoo pevného k. b. k místu uvolnění tlačítka myši (zobrazení viz "přemístění k. b."). Je-li už vytvořen aspoň jeden k. b., táhne se od něj ke kurzoru myši čára/obdélník (podle typu elementu). Při vytváření lomené čáry se přidávání k. b. ukončí stiskem Enter, ev. kliknutím na tlačítko s fajfkou na pruhu nástrojů. Zrušení vytvářeného elementu se provede pomocí Esc, ev. tlačítka s křížkem na pruhu nástrojů.

  Speciální funkce

  Tyto funkce sice uživatel může nahradit pomocí přemisťování klíčových bodů, ale je to pracné a nepohodlné. Jsou to:
 • Převrácení podle jedné osy
 • Otočení o daný úhel
 • Obě operace lze aplikovat i na více označených elementů, ale efekt je mírně odlišný: např. při prevrácení podle svislé osy se klíčové body přemístí v osové souměrnosti podle osy, která prochází "středem" oblasti zabírané označenými elementy (a ne podle os jednotlivých elementů samostatně). Podobně u otočení. Otočení nelze provést pro textové rámečky a bubliny. Jsou-li tykové prvky mezi více označenými elementy, pouze se přemístí, ale neotočí.

  Ovládání

  Pomocí příslušných tlačítek na pruhu nástrojů nebo nabídky. Funkce otočení vyvolá dialog dotazující se na úhel.

  Popisek slidu

  Popisek slidu lze zadávat pouze v příslušném dialogu, který lze vyvolat buď tlačítkem na toolbaru, příkazem menu nebo klávesovou zkratkou. Pokud je prázdný (tj. uživatel jej ještě nezadal, nebo jej smazal), používá se implicitní hodnota "Slide no. #". Popisek se neobjevuje v dokumentu, ale jen v dialogu sestavování prezentací. Při zadávání nového popisku (je-li zatím prázdný) by bylo pěknou třešničkou určité heuristické nalezení nadpisu ve slidu a dosazení příslušného textu na toto místo. Chce-li uživatel použít slide v dokumentu v roli obrázku a chce-li pod ním mít popisek, musí jej vytvořit ručně jako obyčejný odstavec.