4. Flex a bison: propojení

V závěrečné kapitole zodpovím otázky, které jistě vyvstaly v hlavě pozorných čtenářů. Proč vrací int funkce yylex ()? Odkud bere parser tokeny a jejich hodnoty? Jak v programu propojím scanner vygenerovaný flexem s parserem, který jsem obdržel od programu bison?

Parser předpokládá, že existuje funkce int yylex (), která postupně vrací čísla tokenů a pokud je s tokenem asociována i hodnota, nastaví ji do proměnné yylval, která je typu YYSTYPE. Akce vašich pravidel pro scanner tedy nastaví tuto proměnnou a vrátí hodnotu rozpoznaného tokenu. V praxi bude spolupráce přibližně následující:

my-language.l - fragmenty
%{
%include <my-language.tab.h>
%}

DIGIT  [0-9]

%%

\/\/.*\n    /* ignoruj c++ komentáře */
[ \t]+     /* ignoruj mezery */

if       return IF;
then      return THEN;
else      return ELSE;

{DIGIT}+    {
         yylval.ivalue = strtol (yytext,NULL, 10); 
         return NUMBER;
        }

       /* jednoznakové tokeny - například '+' */
.        return (int) *yytext; 
my-language.y - fragmenty
%union {
 int      ivalue;
 char     *svalue;
}

%token IF THEN ELSE
%token <ivalue> NUMBER

%type <ivalue> expr

%%

statement:
      IF '(' expr ')' 
      THEN 
       statement 
      ELSE 
       statement 
      { akce (); }
;

expr:
     NUMBER
    | expr '+' expr { $$ = $1 + $3; }
;

Scanner vygenerovaný flexem vrací postupně jednotlivé tokeny (a v případě čísel též jejich hodnotu). Soubor my-language.tab.h vygeneruje bison, pokud jej spustíme s parametrem -d. Obsahuje definice jednotlivých tokenů - v případě my-language.y to se jedná o definice tokenů IF, THEN a ELSE.

5. Oblíbený příklad: jednoduchá kalkulačka

Následuje slíbený příklad použití nástrojů flex a bison - jednoduchá kalkulačka. Mimo technik popsaných v tomto referátu demonstruje též použití postupů, které již šly nad jeho rámec - funkce, pomocí kterých se parser může vzpamatovat z chyb ve vstupu (vstupní soubor neodpovídá gramatice jazyka - například (1+*)3 není platný matematický výraz).

0rfelyus@hobitin:~ $ flex -ocalc.yy.c calc.l
0rfelyus@hobitin:~ $ bison -d calc.y
0rfelyus@hobitin:~ $ gcc calc.yy.c calc.tab.c -o calc -lfl
0rfelyus@hobitin:~ $ ./calc
2 + 3 * (10 - 3)
    23
(1 + 4 - )
parse error
(1 - (4) * 3) / (3 * (1+2))
    -1
calc.l
%{
#include <stdlib.h>
#include "calc.tab.h"
%}

DIGIT [0-9]

%%
{DIGIT}+    {
         yylval = strtol(yytext, NULL, 10); 
         return NUM;
        }

" "+		/* ignored */
\t+		/* ignored */

\n       return '\n';
.       return (int) (yytext[0]);

%%
calc.y
%{
int yylex(void);
int yyerror(char *);
%}

%token     NUM
%left      '+' '-'
%left      '*' '/'

%%

input:     /* empty */
    | lines
;

lines: line      
    | lines line
;

line:  '\n'  
    | expr '\n'   { printf("\t%d\n", $1); }
    | error '\n'  { yyerrok; }
;

expr:   NUM      { $$ = $1; }
    | expr '+' expr { $$ = $1 + $3; }
    | expr '-' expr { $$ = $1 - $3; }
    | expr '*' expr { $$ = $1 * $3; }
    | expr '/' expr { $$ = $1 / $3; }
    | '(' expr ')' { $$ = $2; }
;

%%
int yyerror(char *chybka)
{
 printf("%s\n", chybka);
 return 0;
}

int main (int argc, char **argv)
{
 yyparse();
 return 0;
}

6. Závěr

Tento referát jsem zamýšlel pouze jako inspiraci a letmé seznámení se základními myšlenkami nástrojů pro lexikální a syntaktickou analýzu. Přestože je velmi vzdálen kompletnímu a podrobnému manuálu, doufám, že jste dočetli až na toto místo, během četby jste se nenudili a brzy ve svých programech využijete nově nabyté poznatky .

[Obsah] [Předchozí kapitola: Bison]


© 1999 0rfelyus Emacs