Apache logo

Instalace a konfigurace WWW serveru Apache

Obsah
 1. Obecně o WWW serveru Apache
 2. Instalace serveru
 3. Základní konfigurační soubor httpd.conf
 4. Konfigurační soubor srm.conf: cesty a zpracování adresářů , CGI skripty, typy souboruů
 5. Omezení přístupu pomocí access.conf
 6. Přehled o činnosti WWW serveru
 7. Čeština na WWW stránkách

 1. Obecně o WWW serveru Apache

  Apache je v současné době jednoznačně nejoblíbenějším a nejrozšířenějším web serverem. Dokládá to i pravidelný průzkum firmy Netcraft. Tento web server byl vyvinut jako pokračovatel staršího NCSA serveru z National Centre for Supercomputer Aplications. Se svým přeedchůdcem je kompatibilní, takže přechod na Apache je poměrně bezbolestný a také tomu vděčí za svůj úspěch.

  Název Apache pochází z toho, že server byl postaven an existujícím kódu plus několik patchů = "A patchy server".

  Apache je vyvíjen jako public domain. A jeho zdrojové texty, binární distribuci a dokumentaci je možné získat z www.apache.org nebo z mirroru na Sunsite

  Architektura Apache je modulární, což znamená, že je možné nainstalovat přídavné moduly, které zajistí funkce proxy serveru, autentifikaci a podobně. Skladba modulů se určuje již v době překladu, takže v případě změny je potřeba server překompilovat. Vlastním modulem je také možné řešit překódování češtiny transparentně pro uživatele(Podrobněji viz Čeština na WWW stránkách).

 2. Instalace serveru

  Server je možné instalovat dvěma způsoby:

 3. Další fáze instalace je modifikace konfiguračních souborů httpd.conf, srm.conf a access.conf.

 4. Základní konfigurační soubor httpd.conf

  Tento soubor určuje vlastnosti serveru jako celku - způsob startu programu, cesty ke konfiguračním souborům, logům ...

  PoložkahodnotyPopis
  ServerType standalone,
  tcpd
  Nastavuje způsob jakým bude server startován. Může být spuštěn trvale(standalone) nebo se startovat vždy až při příchodu požadavku(tcpd). Implicitní a doporučované nastavení je standalone, protože častý start serveru zatěžuje počítač a prodlužuje dobu odezvy.
  MaxSpareServers,
  MinSpareServers,
  MaxClients
  číslo Pokud je server spuštěn trvale, automaticky vytváří několik svých synů, kteří obsluhují jednotlivé požadavky, tak, aby jich bylo vždy několik volných připraveno obsloužit další požadavek. Tyto volby říkají kolik miniálně, maximálně má být volných synů a kolik může být synů celkem.
  Port číslo Říká, na kterém portu má server poslouchat.

  BindAddress adresa Definuje adresu, na které bude počítač poslouchat, implicitně poslouchá na všech svých rozhraních.
  Listen adresa:port Pokročilejší varianta Portu a BindAddress, umožňuje říct, na kterých rozhraních a portech má naslouchat.
  User, Group jméno Dále je možné specifikovat uživatele(User) a skupinu(Group), pod kterou server poběží.
  ServerRoot cesta Určuje adresář v němž je Apache nainstalován.
  DocumentRoot cesta Určuje adresář v němž je kořen stromu dokumentů,které chceme serverem zpřístupnit..
  ResourceConfig
  TypesConfig
  AccessConfig
  srm.conf
  mime.types
  access.conf
  Jména dalších konfiguračních souborů
  AccessFileName .htaccess Jméno souboru, který určuje přístupová práva do adresáře, v němž se nachází.
  ErrorLog
  TransferLog
  AgentLog
  RefererLog
  jména souborů Jména souborů do nichž se mají ukládat informace o přístupech na server.
  ServerName
  ServerAdmin
  jméno serveru
  e-mail
  Vlastní jméno serveru a adresa správce.
  ErrorDocument kód cesta Umožňuje navrhnout vlastní dokumenty, které budou odeslány například při přístupu na neexistující stránku.(ErrorDocument 404 /error/bad.html)
  A další ...

 5. Konfigurační soubor srm.conf: cesty a zpracování adresářů , CGI skripty, typy souborů

  Tento soubor určuje logické chování serveru, překlad cest, typy souborů...

  PoložkahodnotyPopis
  Alias cesta1 cesta2 Pokud klient požaduje cestu1 dostane cestu2.
  ScriptAlias cesta1 cesta2 Kromě překladu cesty říká, že se soubory se má zacházet jako se skripty.
  UserDir cesta Určuje kde jsou uloženy adresáře s domovskými stránkami uživatelů.
  Jednoduché jméno znamená podadresář v domovském adresáři uživatele a pokud je uvedena absolutní cesta bude ~ v URL dotazu nahrazena touto cestou a lomítkem.
  Redirect cesta url Při dotazu na cestu 'cesta' bude klient přesměrován na 'url'.
  DirectoryIndex jméno souboru Určuje jméno(a) souborů, který se pošle jako odpověď pokud klient nespecifikuje v url soubor, ale jen adresář. Bývá to index.html, index.htm ...
  IndexOptions FancyIndexing
  IconsAreLinks
  ScanHTMLTitles
  ...
  Určuje jakým způsobem se bude vytvářet soubor, který se pošle klientovi, pokud není v adresáři žádný soubor specifikovaný pomocí DirectoryIndex.
  AddDescription soubor popis Určuje jaký 'popis' se zobrazí u 'souboru'..
  AddIcon
  AddIconByType
  AddIconByEncoding
  DefaultIcon
  ikona soubor
  ikona typ
  ikona kódování
  ikona
  Říká jaká ikona bude u, kterého souboru, typu souboru, typu kódování souboru a jaká bude implicitní.
  IndexIgnore jména Specifikuje soubory, které nemají být do indexu zahrnovány. Standardně nejsou zahrnuty soubory začínající tečkou..
  HeaderName
  ReadmeName
  jméno souboru
  jméno souboru
  Určují jména souborů, které se připojí na začátek(HeaderName) a na konec(ReadmeName) indexu..
  AddType
  AddLanguage
  AddEncoding
  typ přípona
  jazyk přípona
  kódování přípona
  Soubor s 'příponou' je tohoto 'typu'
  Soubory v tomto 'jazyce' mají tuto 'příponu'
  Soubor s 'příponou' má toto 'kódování'.
  DefaultType MIME typ Pokud neví tak pošle tento typ.
  ForceType MIME typ Říká, že všechny soubory jsou typu 'MIME typ'. Musí být uzavřen uvnitř nějakého omezovače, například <Directory>

 6. Omezení přístupu pomocí access.conf

  Tento soubor se specializuje na omezování a povolování přístupu - kde kdo a co smí dělat.

  PoložkahodnotyPopis
  <Directory> adresář Omezuje platnost v něm uzavřených příkazů na 'adresář'.
  <Location> URL Podobné jako <Directory> akorát se vztahuje na url a ne na cestu na disku..
  Options All
  None
  ExecCGI
  FollowSymLinks
  Indexes
  ...
  Povoleno vše
  Zakázáno vše
  Povoleno spouštět CGI skripty
  Povoleno procházet přes symlinky
  Povoleno vytváření indexů
  ...
  AllowOverride All
  None
  AuthConfig
  Indexes
  Options
  ...
  Uvádí co všechno může být upraveno pomocí souborů .htaccess. Hrozí zde, že útočník nahraje do adresáře svůj vlastní .htaccess(musí k tomu mít právo) a zruší tak globální omezení daná v konfiguračních souborech.
  <Limit> HTTP metody V tomhle uzavřená omezení se vztahují na uvedené metody(GET, PUT..).
  Allow
  Deny
  from adresa
  from all
  Vymezuje, které počítače mají právo získat stránky.
  Order deny, allow
  allow, deny
  Pořadí ve kterém budou omezující a povolovací příkazy vyhodnoceny.
  require podmínka Určuje, kteří uživatelé či skupiny jsou oprávněni k přístupu.
  AuthType Basic
  Digest
  Způsob jakým bude uživatel ověřen. Basic je jen jednoduché zašifrování a Digest používá MD5.
  AuthName jméno To je jméno autorizační oblasti(realm). Pro dokumenty ze stejné oblasti použije prohlížeč stejné heslo, které zjistí při vstupu do této oblasti od uživatele.
  AuthUserFile
  AuthGroupFile
  jméno souboru Soubor se jmény a hesly uživatelů, kteří mohou přistupovat ke stránkám chráněným heslem. Měl by být z bezpečnostního hlediska mimo strom dokumentů, aby si ho nikdo nemohl přečíst.

 7. Přehled o činnosti WWW serveru

  Apache nám umožňuje udělat si obrázek o tom jak je náš server využíván. Zanechává nám totiž záznam své činnosti a požadavků, které vyřídil. Jak jsme viděli, tak v konfiguračním souboru httpd.conf můžeme určit kam se mají tyto údaje zapisovat.

 8. Čeština na WWW stránkách

  Pro poskytování stránek v různých kódováních češtiny vzniklo několik různých řešení.
  Podrobnější rozbor a konkrétní implementace jednotlivých řešení najdete na adrese: www.cestina.cz

Bližší informace o semináři i o Linuxu obecně lze získat na adrese:
http://sunsite.mff.cuni.cz/linux/seminar
Tuto stránku stvořil Václav Petříček (petricek@mail.kolej.mff.cuni.cz).
poslední modifikace Sat Jun 14