Èestina a Linux (aneb proè se s váma vás poèítaè nebaví èesky?!)


Jan Lana, lana@cuckoo.karlov.mff.cuni.cz

v0.5 5.6.1996


1. Úvod (troska omáèky neuskodí)

2. Instalace


Jakékoli pøipomínky k tomuto dokumnetu zasílejte na adresu autora - t.j. mne: lana@cuckoo.karlov.mff.cuni.cz